Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek (ÁSZF)

Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek

Tájékoztatjuk Kedves Vásárlóinkat, hogy a raktárkészleten nem lévő termékeink árai változhatnak. A termékek árának változtatási jogát fenntartjuk. Az beérkezett termékek áráról emailben értesítjük a vásárlóinkat.Amennyiben nem megfelelő a termék ára, az előzetes megrendelést töröljük a rendszerből.

Tájékoztatásul közöljük, hogy a https://www.szilkertrade.hu webáruház használatával a használó elfogadja a jelen ÁSZF-ben rögzített rendelkezéseket. Előbbiekre tekintettel a fentiekben megjelölt webáruházat kizárólag akkor szíveskedjen használni, amennyiben az alábbiakban található rendelkezéseket feltételeket, elolvasta, megismerte, megértette, és azokat elfogadta. Amennyiben a jelen rendelkezéseket nem fogadja el, úgy kérjük a webáruházon keresztül ne vásároljon.

 1. Általános Feltételek

 A SZILKERTRADE Kft. (továbbiakban: Szállító) globális üzletpolitikája alapján kizárólag gazdálkodó szervezeteket tud kiszolgálni. Jelen értékesítési és szállítási feltételek – (a továbbiakban: ÁSZF) a Szállító azon gazdálkodó szervezet partnereivel (továbbiakban: vevő) létesített, kizárólag nagykereskedelmi üzleti kapcsolatait szabályozzák, amely partnerekkel külön szerződés vagy megállapodás nincs érvényben.


A https://www.szilkertrade.hu weboldalon elérhető Webáruházat a Szállító üzemelteti.

Az üzemeltető gazdálkodó szervezet cégadatai, elérhetősége:

Cégnév:SZILKERTRADE Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 4400 Nyíregyháza, Rövid utca 12

Cégjegyzékszám: 15-09-088125

Adószám: 28990440-2-15

Nyilvántartást vezető Cégbíróság: Nyíregyháza Törvényszék Cégbírósága

E-mail cím: info@szilkertrade.hu

Telefon: 06 30 314 9382

Az ÁSZF általános jelleggel vonatkozik az egyedi értékesítési, szállítási szerződések azon részeire is, amelyek nem térnek el az ÁSZF rendelkezéseitől. A szállító természetes személyekkel nem létesít kereskedelmi kapcsolatot, gazdasági tevékenysége során nem hoz létre fogyasztói szerződéseket.

A Vevő megrendelésének a szállító részére történő elküldésével igazolja, hogy a szállító által kiadott jelen Általános Szállítási Feltételeket megismerte, azokat elfogadja, illetve magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Az adatszolgáltatás önkéntes alapon történik, az adatokat a Szállító csak az értékesítéshez, szolgáltatáshoz szükséges mértékben, az adatkezelés szabályai szerint használja fel.

2. Árak, Ajánlatok

2.1. A szállító nyomtatott vagy elektronikus árlistájában, weblapján megjelenő árak ÁFA és más adó (pl. jövedéki), valamint szállítási, beüzemelési, telepítési, szerelési és más kezelési költségek nélkül értendő nettó árak. A szállító fenntartja jogát a megjelenített, kiadott árak megváltoztatására. Az így kiadott, megjelenített árak tájékoztató jellegűek, ajánlat alapját nem képzik. A vevő által teljesítendő vételár az általa megrendelt termékért, a rendelés visszaigazolásán forintban vagy euróban, ÁFÁ értékkel megnövelt áraknak megfelelően kerül kiszámlázásra.

2.2 A szállító az írásban kiadott árajánlatokat vagy szerződéses árakat tartja magára nézve kötelezőnek, azok érvényességi idején belül. A szállító fenntartja a jogot arra, hogy az ajánlatban vagy a szerződésben rögzített vételárat egyoldalúan módosítsa, abban az esetben, amennyiben a korábbiakban rögzített ajánlati ár a piaci körülmények megváltozására figyelemmel (különösen árfolyamváltozás és alapanyag árváltozás) a szállítóra nézve az adott ügyletben különösen hátrányossá válik.

Vevő tudomásul veszi, hogy a Szállító ajánlatai és árai változhatnak.

3. Megrendelés

3.1 A szállító írásbeli megrendelést fogad el, ez történhet levélben, faxon, e-mailben vagy weblapon keresztül. A webáruházban történő vásárlás során adásvételi szerződés jön létre a vásárló és Szállító között, melyre jelen feltételek irányadóak.

3.2 A szállító fenntartja a jogot arra nézve, hogy a megrendelést visszautasítsa, illetve a fizetési feltételeket felülbírálja, abban az esetben, ha bárminemű kétsége merül fel a vevő fizetési készségével kapcsolatban. Ebben az esetben a szállító semmilyen korábbi megállapodást nem tart érvényesnek (pl. szállítási szerződés, árajánlat, fizetési megállapodás).

3.3.A szállító a megrendeléseket a várható szállítási határidő feltüntetésével írásban visszaigazolja. A visszaigazolás küldése történhet faxon, számítógépes faxon, levélben és e-mailben (csatolt file-ként).

Szállító a visszaigazolás megérkezését, illetve a tudomásulvétel tényét nem ellenőrzi.

3.4. A megrendelés visszaigazoláson szereplő szállítási határidő a beszállítók teljesítésére tekintettel módosulhat. A szállító mindent elkövet, hogy a megrendeléseket a visszaigazolt határidőre teljesítse, de erre nézve kötbért vagy más anyagi felelősséget nem vállal. A szállító fenntartja a jogot a határidő előtti, illetve részteljesítésre.

3.5 A szállító abban az esetben tekint egy megrendelést és egy árajánlatot összetartozónak, ha a vevő a megrendeléskor hivatkozik az árajánlat iktatószámára.

3.6 A szállító megrendelés visszaigazolásán vagy a szállítási szerződésben kerül rögzítésre a kívánt szállítási módozat és ennek költsége. A szállítási költség alapértelmezetten minden esetben a vevőt terheli.

3.7 A kis értékű, jelenleg nettó 35.000,- Ft alatti megrendeléseknél szállító nettó 4.400.- Ft kezelési költséget számít fel a vevőnek, függetlenül a szállítás módjától. A szállítónak jogában áll az itt megadott értékhatárt és kezelési költséget külön bejelentés nélkül módosítani.

4. A megrendelés teljesítése, szállítás, áru átadás

4.1 A szállító mindent elkövet a megrendelések minél hamarabbi, határidőre történő teljesítése érdekében. Ezért fenntartja a jogot arra, hogy egy többtételes megrendelést akár több részletben szállítva és számlázva teljesítsen. E kitétel alól kivételt képez az olyan termék szállítása, amely termék nyilvánvalóan csak egy másik termékkel együtt használható (pl. egy készülék és tartozéka).

4.2 Minden esetben a szállító joga meghatározni a szállítási módot. Külön megállapodás hiányában a vevő nem kötelezheti a szállító megbízottját a tételes áruátadásra. Amennyiben tételes átvétel nem történik, a vevőnek csak a szállítási dokumentumon (szállítólevélen) feltüntetett doboz- vagy csomagszám átvételét kell igazolnia. A vevő kötelessége átvételkor ellenőrizni a csomagok sértetlenségét. Amennyiben a csomag nem sértetlen vagy sérülés gyanúja áll fenn, a csomagot a szállító megbízottjának jelenlétében kell felbontani és az állapotról jegyzőkönyvet kell felvenni, vagy ha erre nincs mód, meg kell tagadni az átvételt. Mindkét esetben haladéktalanul (24 órán belül) értesíteni kell a szállítót.

4.3 Utólagos tételes átvételnél a szállító vállalja, hogy hibás termék vagy mennyiségi eltérés esetén a feltárt hiányosságot költségmentesen korrigálja. A vevő vállalja, hogy kétséges esetben nem gátolja és együttműködik az eltérés okainak feltárásában, illetve átvételkori állapotában megtartja vagy visszajuttatja a reklamált terméket. Utólagos átvételnél a szállító jóhiszeműséget feltételez a vevő részéről.

4.4 Vevő tudomásul veszi, hogy a megrendelt termék/ek határidőre történő leszállítását befolyásolhatja, az a szállítón kívül álló körülmény, hogy az adott szállítmány a Szállító kiszállítási telephelyére külső telephelyről, egyéb helyről megérkezett-e. Amennyiben szállító tudomására jut, hogy a szállítmány kiszállítási telephelyére időben nem érkezik meg, és a vállalt határidőre a kiszállítást nem tudja teljesíteni, úgy köteles erről a Vevőt ésszerű határidőben értesíteni. Vevő tudomásul veszi, hogy amennyiben szállító a késedelemről ésszerű határidőben értesíti, úgy nem jogosult szállítóval szemben késedelmi kötbért érvényesíteni a késedelmes szállításért.

4.5 Amennyiben a megrendelt termék/ek kiszállítása olyan körülmények miatt késik, amelyekért a Vevő a felelős, a termék mennyiségében és minőségében bekövetkezett teljes kár és a kárviselés kockázata teljes mértékben a Vevőt terheli attól az időponttól kezdve, hogy a szállító a terméket beraktározta kiszállítási telephelyére. A kiszállítási telephelyet minden esetben a szállító jogosult megjelölni. A szállító fenntartja a jogát arra, hogy a szállítási útvonalat és a szállítmányozót, fuvarozót,- amennyiben a szállítást nem a Szállító végzi - kiválassza.

A vevő köteles az átvétel helyszínét megjelölni, és az árut a leszállításkor átvenni. A kárviselési kockázat vevőre az áru átvételével egyidejűleg átszáll.

4.6 Amennyiben a kiszállítandó termék az alatt az időszak alatt károsul, amelynek során a Vevő késlelteti az átvételt, szállító a teljesítési kötelezettség alól mentesül. A Vevő a fentiektől függetlenül is köteles a megrendelt termék árát a szállító részére hiánytalanul megfizetni.

4.7 A Vevő saját maga köteles ellenőrizni, hogy a megrendelt és a szállító által leszállított termékek megfelelnek-e a katalógusban, illetve a címkén szereplő leírásnak.

4.8. A megrendelt termék biztonságos szállítóeszközre rakodásáról a szállító köteles gondoskodni, s amennyiben szükséges, köteles a biztonságos rakodáshoz megfelelő rakodási segédanyagokat is felhasználni, melyek értékét jogosult a vevő részére külön kiszámlázni.

4.9 Amennyiben vevő a szállító telephelyén kívánja átvenni a terméket, úgy a termék szakszerű átvételéről, módjának meghatározásáról a vevő köteles gondoskodni. Szállítót ezen esetben semmilyen felelősség nem terheli az átadás átvétel során esetlegesen bekövetkezett kárért.

5. Minőségi megfelelés, szavatosság, jótállás

 
5.1 A Vevő köteles a Szállító által leszállított termékeket azok átvételét követően haladéktalanul megvizsgálni, és köteles a leszállított termékekben átvételkor található bármiféle hibáról, illetve eltérésről a Szállítót haladéktalanul, de legkésőbb a termék átvételét követő 2 munkanapon belül írásban értesíteni.

 5.2 A szállító törekszik arra, hogy a vevőt tájékoztassa a vásárlandó termék műszaki és használhatósági paramétereiről. Ugyanakkor a szállító csak a konkrét ajánlatkérésnél és a megrendelés visszaigazolása során kiadott termékleírásokban, tájékoztató anyagokban szereplő, illetve a gyártó által megadott és elismert adatok helyességért vállal felelősséget.

5.3 A szállító, amennyiben a terméken vagy a hozzá adott dokumentációban nincs másképpen meghatározva, a hatályos magyar jogszabályokban kötelezően előírtak kivételével egyéb szavatosságot, vagy jótállást nem vállal. Minőségi vagy garanciális probléma esetén a vevő köteles a vásárlás tényét és időpontját számlával, illetve garancialevéllel igazolni. A szállító vállalja, hogy a reklamációt házon belül költségmentesen kivizsgálja, annak eredményéről tájékoztatja a vevőt. A szállító feltételezi a vevő együttműködését a reklamáció kivizsgálása során, és törekvését a korrekt, elsődlegesen peren kívüli megegyezésre. Amennyiben nem születik megegyezés és bármelyik fél kezdeményezésére 3. személy, szervezet bevonására kerül sor, annak költségeit az a fél állja, akinek felelősségét a 3. személy, szervezet megállapította.

5.4 A szállító elfogadott minőségi vagy garanciális reklamáció esetén vállalja a termék cseréjét vagy javítását a termék, illetve a probléma jellegétől függően. A garancia a szállító telephelyén érvényes. A szállító a hibás termék által okozott közvetett károkért felelősséget nem vállal.

5.5. Amennyiben vevő a szállítást megelőzően törölni kívánja a raktáron nem lévő, vagy speciális termékre leadott olyan megrendelését, melyet a szállító befogadott, szállító jogosult a felmerült költségeit Vevővel szemben érvényesíteni, s vevő tudomásul veszi, hogy ezen költség magában foglalja a beszállító által a szállító felé a lemondás miatt felszámított költségeket is.

Amennyiben a megrendelés visszavonása raktáron lévő termékre irányul, és a szállító a vevői megrendelés törlését befogadja, úgy a vevőt egyéb költség nem terheli.

5.6. Szállítást követően a speciális rendelések, vagy egyedi termékek tekintetében szállító nem köteles árut visszavenni, kivéve, ha a termék hibás, vagy nem felel meg a termékre vonatkozó előírásoknak. Katalógusban szereplő termékek visszavétele a szállítás után akkor lehetséges csak, ha a termék hibás, vagy nem felel meg az előírásoknak.

5.7. Kellékszavatossági igény érvényesítése esetén vevő a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a szállítóval igazolható módon közölni.

5.8. Vevő a hatályos Polgári Törvénykönyv rendelkezései szerint termékszavatossági igényként a termék hibája esetén követelheti a gyártótól, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy a terméket cserélje ki. A termék hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

A 2013. évi V. törvény A Polgári Törvénykönyvről Magyarországon minden újonnan vásárolt termék esetében 2 éves szavatossági időt biztosít, amennyiben fogyasztói szerződés jön létre (amely a gazdasági vagy szakmai tevékenység körén kívül eső célból szerződést kötő személy – fogyasztó – és olyan személy között jön létre, aki (amely) a szerződést gazdasági vagy szakmai tevékenysége körében köti).

A szavatosság feltételeit a Polgári Törvénykönyv és a 19/2014 (IV.29.). NGM rendelet tartalmazza. A Webáruház szavatossági kötelezettséggel tartozik, amennyiben az eladott termék a teljesítés időpontjában nem felel meg a jogszabályban vagy a szerződésben meghatározott tulajdonságoknak. A Webáruház felel akkor is, ha a szolgáltatott dolog összeszerelését a szerződésnek megfelelően a fogyasztó végezte el, és a szakszerűtlen összeszerelés a használati útmutató hibájára vezethető vissza. A szavatosság érvényesítésének feltétele, hogy amennyiben a felek a hiba eredetét illetően nem értenek egyet, a fogyasztó kötelezettsége a hiba eredetének bizonyítása (szakvélemény). A teljesítést követő hat hónapon belül vélelmezni kell, hogy a felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, ebben az időszakban a bizonyítás a Web áruház kötelezettsége. Ha a fogyasztó a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy azt ismernie kellett, a Web áruház mentesül a szavatossági felelősség alól.

6. Számlázás és fizetési feltételek

6.1 A számlázás, külön megállapodás hiányában, szállítólevelenként történik. A szállító a számla első példányát – a szállítási módtól függően - az áruval vagy utólag, többnyire ajánlott levélben juttatja el a vevőnek.

6.2 A számla fizetési módja megegyezik a megrendelés visszaigazolásán feltüntetettel. Átutalásos fizetési módnál, külön megállapodás hiányában, az alapértelmezett fizetési határidő 8 banki nap, s a vevő a számán feltüntetett bankszámlaszámra köteles a számla ellenértékét kiegyenlíteni.

6.3 A vevő késedelmes fizetése esetén a szállítónak jogában áll a mindenkori hatályos Polgári Törvénykönyvben megjelölt késedelmi kamat érvényesítése, a tartozás peresítése, illetve a folyamatban lévő megrendelések, szállítási szerződések felfüggesztése vagy felmondása.

6.4. Vevő tudomásul veszi, hogy nem fizetése esetén szállító a fentiekben megjelölt késedelmi kamaton túl köteles megfizetni a késedelmes fizetések elleni fellépésről szóló iránylevet átültető jogszabályban meghatározott összeget. (behajtási költségátalány)

Szállító a vevővel szemben a követelése behajtásával kapcsolatos költségei fedezésére 40 eurónak - az MNB késedelmi kamatfizetés kezdőnapján érvényes hivatalos deviza-középárfolyama szerint - megfelelő forintösszeget érvényesíthet költségátalány címen.

6.5. Amennyiben a vevő formai hiány vagy számlaelvesztés miatt megkifogásolja a számlát, a szállító az új fizetési határidőt maximum 8 banki nappal hosszabbítja meg az eredetihez képest.


7. Vis maior

7.1. A Szállító nem felelős szerződéses kötelességei nem teljesítéséért abban az esetben, ha a nem teljesítés az ellenőrzési körén kívül eső körülményeknek – konkrétan az alábbi okok valamelyikének – tudható be:

  • tűz
  • természeti katasztrófa
  • háború
  • lefoglalás
  • általános nyersanyaghiány
  • az energiafogyasztás korlátozása
  • sztrájk, bérvita
  • egyéb rendkívüli körülmény

7.2. Bármely fél felmondhatja az ügyletet, ha annak teljesítése a jelen pontban meghatározott események következtében nem jött létre. A szállító szerződéses kötelezettségének megszegését a jelen esetben az okozza, hogy a fenti körülmények valamelyike folytán a Szállító szállítója nem volt képes a Szállító felé teljesíteni. Ez a szabály valamennyi szerződéses kötelezettségre vonatkozik, a kártérítési kötelezettséget is beleértve.

8. Tulajdonjog fenntartása

A számla teljes kiegyenlítéséig a szállító a tulajdonjogot fenntartja az átadott áru felett. Fizetési késedelem fennállása esetén a szállítónak jogában áll az árut visszaszállítani a vevőtől. Az vevő köteles biztosítani, hogy a szállító a visszaszállítást le tudja bonyolítani és hozzá férhessen a visszaszállítandó áruhoz. Az áru visszaszállításának a költsége a vevőt terheli. A Vevő a termékeket semmilyen körülmények között nem adhatja át biztosítékul harmadik személynek. A Vevő köteles a Szállító javára a harmadik személytől a követelést behajtani, és így teljesíteni a szállítóval szembeni fizetési kötelezettségét abban az esetben, ha a termék tulajdonjogát a Szállító tulajdonjog-fenntartásának megsértésével másra ruházta át.

9. A fogyasztót megillető elállási jog, a szállítót megillető elállási jog

I. A fogyasztót (kizárólag természetes személyt) az alábbiakban meghatározott határidőn belül indokolás nélküli elállási jog illeti meg a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014.(II.26.) Korm. rendelet szerint. (20. § (1) bek.)

A 45/2014.(II.26.)Korm. rendelet 4. § értelmében: Fogyasztó a Polgári Törvénykönyvben meghatározott Fogyasztó.
A 2013. évi V. tv. (Polgári Törvénykönyv) 8:1.§ 3. pontja értelmében Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy. 

A fogyasztó az elállási jogát

a) termék adásvételére irányuló szerződés esetén

aa) a terméknek,

ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,

ac) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,

ad) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak,

a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.

A termék adásvételére irányuló szerződés esetén a fogyasztó elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.

Az elállási jog gyakorlásához szükséges, egyértelműen kifejezett szándékot tartalmazó nyilatkozat jelen ÁSZF elválaszthatatlan mellékletét képezi ( 1. sz. melléklet)

Az elállásra vonatkozó szándéknyilatkozatot a fogyasztó fenti határidőben köteles postai úton levél formájában, vagy elektronikus úton az alábbi címre, e-mail címre megküldeni:

SZILKERTRADE Kft.

4400 Nyíregyháza Rövid utca 12

e-mail cím: info@szilkertrade.hu

A jogszabályon alapuló elállást nem kell indokolni. Elállási jog gyakorlása esetén a termék visszaküldési költségei a vásárlót terheli.

A termék ellenértékét, és a kiszállításhoz kapcsolódó szállítási költséget a visszaszolgáltatási kötelezettség teljesítését követő 14 napon belül utalja a Szállító vissza.

A jogi személyek a Polgári Törvénykönyv értelmében nem minősülnek Fogyasztónak, így a 45/2014. (II.26.) Korm.rendelet szerinti elállási jog a jogi személyeket nem illeti meg. 

II.

A Szállító mint értékesítő a jelen ÁSZF-ben említett eseteken kívül az alábbi esetekben is elállhat az ügylettől:

a. Ha az ügylet megkötését megelőzően a feltételezések ellenére nyilvánvalóvá válik, hogy Vevő a tartozásait határidőre nem fizeti meg (nem hitelképes). Szállító a vevő hitelképességének hiányát automatikusan állapítja meg abban az esetben, ha a Vevő által kibocsátott váltó vagy csekk ellen óvást nyújtanak be, valamely összegkifizetését vagy átutalását a Vevő fedezet hiányában leállítja, ideértve a Vevő és harmadik személyek vonatkozásában történt eseteket is, illetve amennyiben a Vevővel szemben végrehajtási, felszámolást vagy csődeljárást kezdeményeznek, továbbá ha a Vevő tulajdonosai a Vevő jogutód nélküli megszüntetéséről határoznak,

b. Ha nyilvánvalóvá válik, hogy a Vevő hitelképességére vonatkozóan pontatlan, valótlan tartalmú tájékoztatást nyújtott,

c. Ha a Vevő valamely terméket, amelynek a vonatkozásában a Szállító a tulajdonjogát fenntartotta, nem a Vevő szokásos üzletmenete során - konkrétan biztosíték vagy lefoglalás keretében történő átruházás formájában - értékesít, kivéve, ha az értékesítéshez a Szállító írásban előzetesen hozzájárult.

10. Záró rendelkezések

10.1 A jelen szállítási feltételekben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok, különösen a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.

10.2 A jelen szállítási feltételeket a szállító minden előzetes bejelentés nélkül megváltoztathatja, de a változtatásnak visszamenőleges hatálya nincs. Az aktuális általános szállítási feltételek közzététele a szállító honlapján folyamatos jelleggel biztosított.

Érvényes: 2014. június hó 15. napjától

ELÁLLÁSI Nyilatkozat innen tölthető le.